هدر سایت
- -

عوامل دخیل در کنترل تحریرها

در کنترل تحریرها موارد مختلفی نقش دارد. از جمله حالت دهان، تعداد تحریرها، سرعت تحریرها، فرم تحریر، حجم صدا، توانمندی حنجره، ورزیدگی حنجره، انعطاف صدا و …