هدر سایت
- -

غنای دینی

غنای دینی به حوزه گسترده فنون دینی که مبتنی بر استفاده از موسیقی عربی است اطلاق می شود.