هدر سایت
- -

فراگیری قواعد کلی آکسان های کلمی

فراگیری قواعد کلی آکسان های کلمی، نیازمند خوب شنیدن و زیاد شنیدن تلاوت و ترتیل به شکل تلقی و استماع است.