هدر سایت
- -

فرایند اخذ مهارت تجوید و قرائت

فرایند اخذ مهارت تجوید و قرائت به ترتیب زیر است:

الف): استماع

ب): تلقی

ج): عرضه

د): شروحات نظری یا أخطاء