هدر سایت
- -

فعال شدن تحریرها

برای فعال شدن تحریرها لازم است در تمرین، بر روی همه کلمات تحریرها اجرا گردند و هیچ کلمه ای به شکل ساده قرائت نشوند.