فلسفه تمرین

فلسفه تمرین، آماده کردن تمرین کننده برای اجرای واقعی است. در تمرین، تمرین کننده باید تلاش کند که عادتهای فنی و مهم را در اجرای خود شرطی سازی کند تا شرایط اجرای واقعی فراهم شود.

نظرات بسته شده است.