هدر سایت
- -

فن طباق در دو حالت اجرا می شود

فن طباق در دو حالت اجرا می شود:

الف): انتقال یک اکتاو صدا به بالا و پایین

ب): انتقال یک دانگ صدا به بالا و پایین