فن قرائت از باب کیفیت ترتیل

فن قرائت از باب کیفیت ترتیل به دو شکل قرائت وقف و قرائت وصل خوانده می شود و دارای ضوابطی است که در کتب علوم قرائات به آن اشاره شده است.

نظرات بسته شده است.