هدر سایت
- -

فن نکوص

نکوص از جمله موضوعات مهم تعبیرات است که موجب توجه بیشتر مخاطبین به آیات و جملات می شود. نکوص باید در جای مناسب انجام شود و موضوع مهمی را نیز به همراه داشته باشد. نکوص به معنی برگشت به عقب است.