هدر سایت
- -

فواید یادگیری روش های اوج گیری

یادگیری روش های اوج گیری دارای فوایدی است که به چند مورد اشاره می شود:

الف): استفاده مطلوب و صحیح از دامنه و مساحت صدا

ب): برنامه ریزی لحنی متناسب با اندوخته های لحنی و محدوده صوتی

ج): استفاده از روش مناسب برای زمان، مکان و مخاطبین خاص

د): تسلط بر محدوده مطلوب صدا و اجرای الحان قوی تر و تأثیرگذارتر

ذ): بروز خلاقیت (نکحات)، حال نغمگی و جلوه های موسیقایی