هدر سایت
- -

فورمانت صوت

صدادهی و صداگیری شدت صوت در ادای حروف را فورمانت صوت می گویند.