هدر سایت
- -

قرائت عامی

به کسیکه تجوید را رعایت می کند اما نبر کلمات را رعایت نمی کند، اصطلاحاً قرائت عامی اطلاق می شود. در قرائت شاخص علاوه بر رعایت قوانین تجوید، مبنا، رعایت نبر کلمات می باشد.