هدر سایت
- -

قرائت لَخت

قرائت لَخت به قرائتی گفته می شود که با سرعت کند ملال آور اجرا شود و حاوی تمطیط (کشش حرکات) و بَطی (کندکردن) باشد.