هدر سایت
- -

قرائت میسره

قرائت میسره مربوط به اجرای با ظرافت، بدون تکلف و دلنشین ادا کردن حروف می باشد.