هدر سایت
- -

قرار یا مقدمه و تمهید

از مهارتهای تنغیم، توجه به مفهوم قرار است. قرار به معنای مقدمه و تمهید است و باید برای تمام مقامات در تلاوت لحاظ شود. توجه به این اصل مهم موجب همراهی مستمعین و پذیرش فضای موسیقایی در ذهن شنونده خواهد شد. مفهوم قرار با مفهوم تفصیل نغمی ارتباط تنگاتنگ دارد.