هدر سایت
- -

قفله صخریه

اجرای قفله در کلماتی که مختوم به حروف حلقی عین، غین، خاء باشد را قفله صخریه می گویند. قفله صخریه جزو سخت ترین قفلات لحنی محسوب می شود. طنین نامناسب ناشی از ادای ناصحیح این حروف، علت سختی اجرای آنها می باشد.