هدر سایت
- -

قلقله کبری

کیفیت قلقله آخرکلمه را قلقله کبری گویند.