مؤلفات کیفی هر کار موسیقایی

هر کار موسیقایی دارای مؤلفات کیفی خاصی است که به چند مورد اشاره می شود:

زیر و بمی – منظور از زیر و بمی، عدم سکون در اجرا و یکنواخت خواندن است.

گردش ملودی – منظور از گردش ملودی همان موضوع مدولاسیون می باشد.

فواصل – نحوه اجرا و استخدام فواصل در اجرای ملودی ها.

سرعت یا تمپو

تونالیته و مد – محدوده مطلوب صدا که ارتباط تنگاتنگ با احساسات، تکنیک و خلاقیت خواننده دارد.

ریتم و وزن که در هنرهای غیر سازی دارای معنی خاصی می باشد. ریتم دارای معانی مختلفی در هنرهای آوازی است از جمله:

با طمأنینه و با آرامش اجرا کردن ملودی روی کلمات

عدم خالی بودن کلمات از ملودی

کیفیت اجرای ملودی روی کلمات و یا اصطلاحاً ریخت ملودی

رعایت سرضرب کلمات و سرضرب ملودی

نظرات بسته شده است.