هدر سایت
- -

مباني موسيقايي تلاوت

مباني موسيقايي تلاوت قراني كريم از بخش هايي همچون تنوع، ترادف، تطابق، توازن و تناسب و همگوني لحن و صوت تشكيل شده است.