هدر سایت
- -

محمود علی البناء – نجم آیات ۳۱ تا آخر، قمر ۱ تا ۱۵، نازعات ۲۷ تا آخر، شمس ۱ تا ۸