هدر سایت
- -

مدت صدا

مدت صدا در واقع توانایی حفظ صدادهی و شدت صدا در طول اجرا است. راه ارتقاء مدت صدا، تمرینات روزانه و خواندن مرتب است.