هدر سایت
- -

مدهای طبیعی به لحاظ موقعیت حروف مدی

مدهای طبیعی به لحاظ موقعیت حروف مدی در کلمه به ۵ دسته تقسیم می شود:

الف): مد لین مانند قریش، السیف، شیء

ب): مد تمکین مانند اصبروا و – الذی یوسوس

پ): مد عوض از تنوین نصب مانند مفازا

ت): مد ذاتی – مانند مالک

ث): مد صله مانند عنده – به