هدر سایت
- -

مدولاسیون همعرض حجاز اوج و نهاوند نوا

یکی از مدولاسیون های زیبا و فنی که در اثنای مقام حجاز می تواند اجرا شود، مدولاسیون همعرض حجاز اوج با نهاوند نوا می باشد.