هدر سایت
- -

مراتب تلحین بر اساس نظر قراء مصری

مراتب تلحین بر اساس نظر قراء مصری به سه دسته تقسیم می شود:

الف): مکتب یا مدرسه – اسلوبی خاص که پیش از خود سابقه نداشته و در واقع به نوعی بدیع محسوب می شود. مانند مکتب لحنی خانواده منشاوی، عبدالفتاح شعشاعی، مصطفی اسماعیل، عبدالباسط، محمد رفعت و …

ب): سبک – اسلوبی که اصالت و اصل آن برگرفته از مکتب است ولی دارای جنبه های تمایزی نیز می باشد. میزانی از نوآوری و ابداع در سبک دیده می شود. مانند سبک شحات محمد انور، غلوش، محمود علی البنا، محمد عمران، کامل یوسف بهتیمی و ….

ج): طریق یا منهج – اسلوبی که برگرفته از سبک است و در واقع مبنای کار قاری، حفظ سبک است ولی با تغییراتی در ظاهر و نمای سبک سعی در اجرای کارهای متمایز دارد. در طریق، تمایزات ساختاری در آن دیده نمی شود ولی در اجرای ردیف ها، زخارف، تحریرها و … دارای شیوه خاص خود می باشد مانند روش محمود شحات انور، حسن فتحی ملیجی، انور شحات انور، احمد نعینع، شحات احمد الرزیقی و …