هدر سایت
- -

مراحل یادگیری

برای یادگیری، مراحل و نظریات مختلفی توسط دانشمندان ارائه شده است که در اینجا به یکی از نظریات مهم، مشهور و شایع اشاره می شود:

الف): مرحله اول: کسب دانش – کسب اطلاعات، اصطلاحات، تعریفات

ب): مرحله دوم: فهم – توانایی توضیح دادن و استنباط کردن

پ): مرحله سوم: کاربرد – نمایش کردن، اجرا کردن

ت): مرحله چهارم: تحلیل – موشکافی کردن، تجزیه کردن

ث): مرحله پنجم: ترکیب – طراحی کردن، تلفیق اجزای مختلف و خلق موضوع جدید

ج): مرحله ششم: ارزیابی – نقدکردن، ارزشیابی کردن

توجه به مراحل فوق باعث رشد افراد، ارتقاء آی کیو و ایجاد خلاقیت می گردد.