هدر سایت
- -

مصطفی اسماعیل – حجرات آیات ۱۳تا آخر، ق ۱تا ۱۵، حاقه ۱تا ۲۴، نازعات ۲۶تا ۳۳، فاتحه، بقره۱تا۵، ۲۸۵ تا آخر