هدر سایت
- -

مصطفی اسماعیل – نجم ۳۱تا آخر،قمر ۱تا ۱۶،قمر ۵۴ تا آخر،رحمن ۱تا ۲۷،حاقه ۱تا ۲۴،نازعات ۲۶ تا ۴۱،شمس ۱تا ۸