معنی اداء در تلاوت

اداء به کیفیت موسیقایی خاصی گفته می شود که معرف نحوه و شیوه بکارگیری اندیشه موسیقایی یا همان تکنیک بخصوصی باشد. برای مثال به نحوه اداء موسیقایی استاد محمدعمران، اداء عمرانی گفته می شود. همچنین به نحوه اداء مصطفی اسماعیل نیز اداء اسماعیلی می گویند.

نظرات بسته شده است.