معنی اداء

اداء یعنی به نمایش گذاشتن کیفیت خاص. اداء در چهار حوزه تجوید، وقف ابتدا، صوت و لحن مطرح است. بخش مهمی از برای یادگیری نوع اداء بستگی به کیفیت تقلید دارد.

نظرات بسته شده است.