هدر سایت
- -

معنی سونوریته

سونوریته به معنی کیفیت صدادهی می باشد. غنوی کردن زیاد صدا باعث ایجاد مشکل در سونوریته خواهد شد.