هدر سایت
- -

مفهوم اتود

بعضی از کارهای لحنی و نغمی جنبه ارتقائی دارند که به این حالت اصطلاحاً اتود گفته می شود. در قطعات موسیقایی که اتود هستند، مهارت یا مهارتهای خاصی مد نظر قرار می گیرد.