هدر سایت
- -

مقام انفاس الطیب

مقام انفاس الطیب متشکل از ثلاثی سگاه و جنس کرد تشکیل شده و جزو فروعات مقام سگاه می باشد.