هدر سایت
- -

مقام حجازین و مقام حجازکار

مقام حجازین مقامی است متشکل از دو جنس حجاز به شکل متصل اما مقام حجازکار متشکل از دو جنس حجاز به شکل منفصل است. معمولاً مقام حجاز کار توسط قراء به صورت پایین رونده اجرا می شود. یکی از مقاماتی که در انجام مدولاسیون در مقام حجاز بسیار کاربرد دارد، اجرای مقام حجازین است.