هدر سایت
- -

مقام عشاق مصری

نغمه عشاق مصری از اتصال دو جنس نهاوند در پایین و بیات در بالا تشکیل شده است.