هدر سایت
- -

مقدار کشش مدهای منفصل

مقدار کشش مدهای منفصل به ترتیب 2 – 4 و 5 می باشد. اگر مد منفصل را به اندازه 2 حرکت بکشیم عنوان قصر، اگر به اندازه 4 حرکت بکشیم عنوان توسط و اگر به اندازه 5 حرکت بکشیم عنوان طول را می گیرد.