منظور از دقت در اجرا

دقت، حاصل تفکر، توجه و تمرین متمرکز است که موجب دستیابی به چارچوب های خاص می شود. این چارچوبها به صورت تجربی و تعلیمی حاصل می شود.

نظرات بسته شده است.