هدر سایت
- -

مهارتهای لحنی مقام صبا

در مقام صبا اجرای مهارتهای لحنی زیر متصور است:

الف): اجرای ردیف ها به صورت منفصل

ب): اجرای ردیف ها به صورت متصل

پ): گرفتن و اجرای جنس حجاز داخل مقام صبا

ت): اجرای ثلاثی پایین مقام

ث): اجرای صباحسینی

ج): اجرای ثلاثی بالای مقام

چ): گرفتن و اجرای جنس کرد

ح): اجرای نزولی صباعجمی که تبدیل به مقام عجم

خ): اجرای صعودی صباعجمی که تبدیل به مقام عجم

د): اجرای نیم پرده درجه هشتم

ذ): اجرای نیم پرده درجه هشتم

ر): اجرای پرده درجه هشتم