هدر سایت
- -

مهارت تعدیل

یکی از مهارتهای دوره تطبیق، موضوع تعدیل است به این معنی که متعلم در این دوره بر اساس الگوی فراگرفته شده، روش اوج گیری یک استاد خاص را بر اساس قد صوتی خویش تنظیم کند و تلاوت نماید.