هدر سایت
- -

موارد تأکید بر آخرین هجای کلمات

تأکید بر آخرین هجای کلمات صحیح نیست مگر در چند مورد زیر:

الف): الف تثنیه مانند کلمه قالا الحمدلله – واستبقا الباب

ب): آخر کلمه همزه باشد مانند – من السماء

ج): آخر کلمه حرف مشدد و غیر از حرف قلقله باشد مانند – یا ایها النبی – السامری

د): حرف مدی مختوم به سکون مانند – الظالمین