مواضع نبر در ساکن ها

ساکن ها

بر اساس قوانین فوق، هرگاه یکی از موارد ساکن قبل از حروف متحرک قرار گیرد، بر اساس قوانین فوق عمل خواهیم کرد. لذا برای شناسایی محل نبر در کلمه ابتدا باید آخرین عامل (علامت ساکن، حرف مدی یا تشدید) را شناسایی کرده و سپس تعداد حروف متحرک را بعد از آن شمارش نماییم. بر همین اساس محل نبر کلمات مشخص خواهد شد.

علامت ساکن

بعد از علامت ساکن 1 متحرک وجود داشته باشد محل نبر به حرف قبل از علامت ساکن منتقل خواهد شد: علـیک لدیـنا جعـلنا – للوالدین

بعد از علامت ساکن 2 متحرک وجود داشته باشد بر روی اولین حرف بعد از ساکن خواهد بود: نعبـد قبلـک – عنده

بعد از علامت ساکن 3 متحرک وجود داشته باشد بر روی اولین حرف بعد از ساکن خواهد بود: أنفـسهم رحمـة – أنزله

بعد از علامت ساکن 4 متحرک وجود داشته باشد بر روی سومین حرف بعد از ساکن خواهد بود: أفئدتـهم ألسنتـهم فأخرجهـما

بعد از علامت ساکن 5 متحرک وجود داشته باشد: مصداقی در قرآن برای آن نیست

 

حروف مدی

بعد از حرف مدی 1 متحرک وجود داشته باشد محل نبر بر روی حرف مدی خواهد بود: کان قالوا عاد – جاء

بعد از حرف مدی 2 متحرک وجود داشته باشد محل نبر بر روی اولین حرف بعد از حرف مدی خواهد بود: مالـک جاعل – ءامنوا

بعد از حرف مدی 3 متحرک وجود داشته باشد بر روی اولین حرف بعد از حرف مدی خواهد بود: جاعلک رافعک قاتـلهم – جاوزه

بعد از حرف مدی 4 متحرک وجود داشته باشد بر روی سومین حرف بعد از حرف مدی خواهد بود: والدتـک شاکلته – ملائکته

بعد از حرف مدی 5 متحرک وجود داشته باشد بر روی سومین حرف بعد از حرف مدی خواهد بود: عاقبتـهما

 

علامت تشدید

بعد از تشدید 1 متحرک وجود داشته باشد محل نبر بر روی حرف اول کلمه خواهد بود: حقـًّا قدّر – ثمّ

بعد از تشدید 2 متحرک وجود داشته باشد محل نبر بر روی حرف اول بعد از تشدید خواهد بود: ربّک حقّه – سجّداً

بعد از تشدید 3 متحرک وجود داشته باشد محل نبر بر روی حرف اول بعد از تشدید خواهد بود: تتَّبعن علّمه – تتّخذوا

بعد از تشدید 4 متحرک وجود داشته باشد محل نبر بر روی حرف سوم بعد از تشدید خواهد بود: نتّبعه – أتتّخذنا

بعد از تشدید 5 متحرک وجود داشته باشد محل نبر بر روی حرف سوم بعد از تشدید خواهد بود: من اتَّبعکما

کلماتی که آخرین حرفشان دارای تشدید است، در هنگام وقف، نبر بروی حرف مشدد قرار می گیرد مانند لدیّ، نبیّ، سامریّ

نظرات بسته شده است.