هدر سایت
- -

موسیقی وصفیه

نوعی موسیقی که مبتنی بر القای مفاهیم از طریق اصوات و نغمات است