موضوع نفس

موضوع نفس از جنبه های روانی، موسیقایی، صوتی و ترتیلی حائز اهمیت است و باید قاری قرآن از این لحاظ قوی عمل کند. مسئله نفس ارتباط مستقیم با بافت موسیقایی، تنظیم و اندازه گیری ملودی، اندازه جملات موسیقایی به لحاظ تعداد کلمات دارد.

نظرات بسته شده است.