هدر سایت
- -

میزان فتح دهان در خوانندگی

میزان فتح دهان در خوانندگی نیاز به تجربه خوانندگی دارد زیرا در پردازش صدا اثر مستقیم دارد. باز کردن زیاد دهان موجب تغییر طنین و فشار بر حنجره و بسته بودن دهان نیز موجب قرار گرفتن صدا در خیشوم و فشار به حنجره می شود. استفال زیاد و افراط در آن موجب فرم نامناسب دهان و قرار گرفتن صدا در خیشوم می شود.