هدر سایت
- -

میزان کشش مدهای منفصل و متصل در طریق شاطبیه

        میزان کشش مدهای منفصل و متصل در طریق شاطبیه، ۴ حرکت می باشد. شاطبیه مد منفصل ندارد.