هدر سایت
- -

نبر در کلماتی که دو حرف مدی پشت سر هم دارد

در کلماتی که دو حرف مدی پشت سر هم قرار می گیرد، نبر بر روی اولین حرف مدی است مانند سـیروا – فـیما – کـونوا