نبر کلمات یک تا پنج حرفی بر اساس حرکات کوتاه

حروف متحرک حرکت کوتاه

کلمات یک حرفی مانند قلبل فی مَن أو و …. که محل نبر بر روی خود کلمه می باشد.

کلمات دو حرفی مانند هو مع لک که محل نبر بروی اولین حرف کلمه می باشد.

کلمات سه حرفی مانند أخذ مثل حسب برق جعل و …. که محل نبر بر روی اولین حرف کلمه می باشد.

کلمات چهار حرفی مانند کتبه خلقک کلمة و …. که محل نبر بر روی سومین حرف کلمه قرار می گیرد.

کلمات پنج حرفی مانند کلمته أحدکما شجرتها و …. که محل نبر بر روی سومین حرف کلمه قرار می گیرد.

نظرات بسته شده است.