هدر سایت
- -

نت های تونال یک مقام

نت های تونال یک مقام به شرح زیر می باشد:

1 – نت اول که به آن نت تونیک می گویند.

2 – نت چهارم

3 – نت پنجم که به آن غماز یا دومینانت می گویند.

4 – نت هشتم که به آن اکتاو می گویند.