هدر سایت
- -

نكات تلاوت

با تقليد است كه مقلد چيدمان صحيح صوتي نغمات را فرا مي گيرد.