هدر سایت
- -

نهاوند کردی

ثلاثی مقام نهاوند را نهاوند کردی می گویند.