هدر سایت
- -

نکاتی در خصوص تمرین

تمرین برای سه مرحله زیر مورد توجه است:

الف): تمرین برای دوره کردن مطالب آموخته شده

ب): تمرین برای تثبیت کردن مطالب آموخته شده

ج): تمرین برای فراگیری مطلب جدید

کلیه تمرینات تخصصی تلاوت به صورت موضوعی و موضوع محور صورت می گیرد. در تمرینات باید موضوعات از قبل تعیین شده برای خود داشته باشیم. تمرین بدون هدف به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از مسائل مهم در تمرین نیز آن است که تمرین کننده بعد از انجام تمرینش به تغییر محسوسی دست یافته باشد.